Scoreboard - UM 2017 Practice Contest 1

Sep 15, 2017, 6:00 pm EDT - 8:30 pm

Contest is over.

UM 2017 Practice Contest 1

RankTeam123456789TotalPenalty
1Hwhitetooth3131312312314014137389631
2Nathan F018+2015+2067 56+205634358341
3Artie1016+201634352424  7179
4Yifan Zhao 1 4921+2050 4947+2050507356
5Overwhelm54040  75+4075+4096967507
6Kognition1878+6017(-1)132+100(-2)59+4062+407597
7gaole2(-1) 65(-1)80+4080122+201226531
8Stephen Jasina3117+120124+40137   34346609
9Yifan Zhao64(-2) 93 81 1261245488
10Curtis Fenner3+2041+2040+20  (-5)(-1)56(-1)4200
11owowo2  110   84844280
12mkonto7(-1) 68 (-4) 1381384351
13zscoder 11 (-1)00    31
14Shengyi Qian 30(-3)     0636
15tacet10343(-1)  (-1) 97(-1)3243
16J Lu 1     00  20
17wezz 1     00  20
18Shengyi Qian1(-4)(-1)  (-1) 52(-3)253
19Eric Yu242+40(-2)      284
20Alex Manohar6      80+20(-3)2106
21Animesh Fatehpuria 2      0  10
22Animesh Fatehpuria 3   0     10
23Shengyi Qian 2       0 10
24Arhowk1(-4)       11
25MrBean 13(-1)(-2)      13
26Yichangle3(-6)       13
27Camille Bruin4      (-2) 14
28Daniel Hathcock 1      1+20  121
29jonnyli 124        124
30Animesh Fatehpuria 1    7+20    127
31Max30        130
32theRealCat64(-3)(-2)      164
33Shengyi Qian 1        (-1)00
34CloudyDino 1     (-2)   00
35Thor 1     (-1)   00
36Arvind Ramaswami 1(-1)    (-1)(-4)  00